Rozcestník

Jsme online.Zavolejte: +420 530 504 505
Prázdný košík
 

Informace pro spotřebitele

Společnost SECUPACK s.r.o. si tímto jako provozovatel internetového obchodu na adrese https://www.top-obaly.cz dovoluje požádat své zákazníky, kteří jsou spotřebitelé (osoby, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jednají), aby se seznámili s těmito informacemi předtím, než provedou jakoukoliv objednávku zboží.

Obecné informace

 • Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím zboží je společnost SECUPACK s.r.o., IČO: 28287592, se sídlem č.p. 688, 664 67 Syrovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 58766 (dále jako „Prodávající“).
 • Prodávající je plátcem DPH - DIČ: CZ28287592.
 • Kontaktní informace:
 • Provozovna:
  • Secupack, s.r.o., Hala prologis Syrovice, DC1, Syrovice 688, 664 67 Syrovice.
 • Zboží je označeno názvem, kódem, rozměry a produktovou fotografií.
 • Součástí každé kupní smlouvy na zboží uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího mezi spotřebitelem jako kupujícím a Prodávajícím jsou Obchodní podmínky, které jsou dostupné zde: https://www.top-obaly.cz/obchodni-podminky (dále jako „Obchodní podmínky“).

Cena zboží, způsob platby, doručení zboží

 • Cena zboží je uvedena u konkrétní položky zboží.
 • V návaznosti na volbu zobrazení se ceny u zboží uvádí „bez DPH“ nebo „s DPH“.
 • Při přidání zboží do nákupního košíku a přejití k „pokladně“ je cena zboží vždy uvedena „bez DPH“ i „s DPH“.
 • Cenu za zboží lze uhradit takto:
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží na provozovně;
  • dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím dopravce;
  • bezhotovostním bankovním převodem na účet Prodávajícího;
  • online platbou přes platební systém.
 • Způsob dodání zboží si spotřebitel zvolí při vytváření objednávky z aktuálně dostupných možností, bližší informace o dopravě zboží jsou dostupné zde: https://www.top-obaly.cz/doprava.
 • Zvolenému způsobu dodání zboží odpovídají jeho náklady, které jsou spotřebiteli známy před dokončením objednávky.

Práva z vadného plnění, reklamace

 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem předání zboží spotřebiteli.
 • Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • V závislosti na druhu a závažnosti vady může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží. Spotřebitel má také právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo neodstranil v přiměřené době, nebo je zjevné, že nebude odstraněna v přiměřené době bez značných obtíží pro spotřebitele;
  • se vada projeví opakovaně;
  • je vada podstatným porušením smlouvy.
 • Reklamace uplatněná spotřebitelem bude Prodávajícím vyřízena do 30 dnů.
 • Podrobnosti týkající se reklamačního procesu jsou uvedeny v čl. 5 Obchodních podmínek.
   

Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

 • Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy na zboží, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. 
 • Nelze však odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo po dodání nevratně smíseno s jiným zboží, stejně jako zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je dostupný zde: https://www.top-obaly.cz/odstoupeni. Odstoupení od kupní smlouvy lze zaslat také na e-mail nebo na adresu provozovny Prodávajícího.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud spotřebitel odstoupí v zákonné 14denní lhůtě od převzetí zboží od kupní smlouvy, Prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se od odstoupení od smlouvy dozvěděl, vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal. Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající spotřebiteli jen náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
 • Pro vrácení peněžních prostředků Prodávající použije stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení prvotní transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. 
 • Prodávající může s vrácením peněžních prostředků počkat do doby, než obdrží zpetně zaslané zboží od spotřebitele nebo než mu spotřebitel prokáže, že již zboží zpět odeslal. 
 • V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel zašle zboží zpět Prodávajícímu nebo jej předá na adrese provozovny Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží vyzvedne sám.

Mimosoudní vyřizování sporů

 • Pokud mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Produkty v košíku

Košík můžete využít jako nákupní seznam

Produkty v něm vám uložíme do vaší příští návštěvy